Budujemy swoją przyszłość

W roku szkolnym 2016/17 w naszej szkole będzie realizowany projekt edukacyjny „Budujemy swoją przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ (nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024589 ).

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Uczestnikami projektu będzie szesnaścioro uczniów klasy drugiej i trzeciej kształcących się w zawodzie technik budownictwa. W maju 2017 r. odbędą oni czterotygodniową praktykę zawodową we Frankfurcie nad Odrą w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. W czasie wolnym praktykanci będą zwiedzać m.in. Frankfurt i Berlin oraz brać udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

Jaki program praktyk będą realizowali uczestnicy?

Uczestnicy będą realizowali program praktyk zawodowych, który został opracowany w oparciu o program nauczania dla zawodu technik budownictwa. Program ten został uzgodniony z niemieckim pracodawcą, u którego nasi uczniowie będą odbywać praktykę. Główne cele przedsięwzięcia to m.in.: zdobycie wiedzy z zakresu wykonywania murów w wiązaniu pospolitym i weneckim oraz  umiejętności:
– ręcznej produkcji zaprawy murarskiej i jej zastosowania;
-wykonywania spoin pionowych i poziomych oraz używania standardowych miar w budownictwie;
– samodzielnego murowania muru gr. 1c w wiązaniu pospolitym;
-samodzielnego murowania muru gr. 1c w wiązaniu pospolitym z zastosowaniem sznura murarskiego;
– samodzielnego murowania narożnika 1c x 1c  w wiązaniu pospolitym;
– wykonywania muru w kształcie litery „T” (łączenie murów pod katem prostym) gr. 1x1c w wiązaniu pospolitym;
– czytania rysunku technicznego;
– reguł wiązania weneckiego;
– wykonywania muru w kształcie litery „T” (łączenie murów pod katem prostym) gr. 1×11/2c w wiązaniu weneckim;
– murowania słupów o wymiarach 1x1c;
– murowania muru gr. 1c w wiązaniu polskim wraz z filarkami na otwór okienny;
– badania i oceniania jakości używanych materiałów;
– kontrolowania zgodności wykonywanej pracy z dokumentacją techniczną;
– kontrolowania jakości wykonywanych robót z uwzględnieniem poprawek i napraw;
– kontrolowania czasu wykonywania robót;
– obmiaru wykonanych robót;
– doskonalenia umiejętności językowych w zakresie terminologii zawodowej w języku niemieckim.

Gdzie będą mieszkać praktykanci?

 Praktykanci będą zakwaterowani w pokojach internatu Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Każdy pokój ma swoją łazienkę, na wyposażeniu pokoju znajduje się telewizor, mieszkańcy mają bezpłatny dostęp do internetu. Na terenie internatu znajduje się wspólny dla grupy aneks kuchenny, wspólna siłownia, sala do gry w bilard oraz sala do gry w tenisa stołowego.

Kto będzie finansował projekt?

Projekt będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Przyznane fundusze zapewnią transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz udział praktykantów w życiu kulturalnym na terenie Niemiec.

Jak będzie wyglądała rekrutacja do projektu?

Zainteresowani uczniowie wypełnią formularz zgłoszeniowy. Wyboru uczestników, na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów, dokona Komisja Rekrutacyjna. Do projektu zakwalifikowanych zostanie szesnaścioro uczniów klas II/III technikum budowlanego, którzy zdobędą największą liczbę punktów.

Jak uczniowie zostaną przygotowani do praktyki?

W okresie od lutego do kwietnia 2017 r. uczniowie odbędą obowiązkowe szkolenie przygotowawcze . W ramach szkolenia odbędą się zajęcia językowo-kulturowe i pedagogiczne. Kandydaci wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego. Do przygotowania uczestników projektu włączą się także nauczyciele geografii, historii i wiedzy o kulturze.

Kto będzie wspierał praktykantów?

Podróż wraz z ubezpieczeniem zostanie zorganizowana przez ZSB. Praktykanci wyjadą z Polski z dwoma nauczycielami opiekunami, którzy przez cały czas pobytu sprawować będą bezpośrednią opiekę nad uczniami. Podczas pobytu na praktyce zawodowej w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii opiekę nad uczniami sprawują również pracownicy zakładu.

Jak zostanie ustalona szkolna ocena z praktyki zawodowej?

Kierownik kształcenia praktycznego w ZSB ustali ocenę z praktyki na podstawie:
– cotygodniowych raportów uwzględniających zadania i czynności wykonane codziennie w pracy, które praktykanci będą wpisywać do dzienniczków praktyki;
– informacji na temat realizacji praktyk od opiekuna praktyk z Niemiec oraz uczestniczącego w projekcie nauczyciela przedmiotów zawodowych;
– zaświadczenia o odbyciu praktyki;
– pisemnej oceny nabytych kompetencji od pracodawcy;
– dokumentów: Europass Mobilność i ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym), które potwierdzą okres kształcenia uczniów w Niemczech, zdobyte przez nich umiejętności oraz kompetencje zawodowe, językowe, organizacyjne i społeczne.