Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsb.iq.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-05-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • nie wszystkie elementy nawigacyjne są dostępne za pomocą klawiatury,
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 20 stycznia 2021r. nie są dostępne.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2021-01-20.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Budowlanych.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Skróty klawiaturowe

Na stronie działają domyślne skróty klawiszowe przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu (55) 243 23 50 lub poprzez mail admin@zsb.iq.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: 14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2, telefon: (55) 243-23-50
E-mail: sekretariat@zsb.iq.pl, sekret@zsb.iq.pl
Strona internetowa: https://zsb.iq.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Zespół Szkół Budowlanych posiada dwa budynki:
– Szkoła ul. Wiejskiej 2, 14-500 Braniewo.
– Internat ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo.
Zapewnione jest wejście na parter budynków bez barier architektonicznych.
Wyższy parter w budynku internatu wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych.
Dostęp do pomieszczeń socjalnych Orlika dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – możliwy jest za pomocą schodołazu.
Wyższe kondygnacje wyposażone w schody.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, znajduje się na parterze budynku szkoły.
Budynki za wyjątkiem parteru nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia się na parterze budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

 • Linki w zdecydowanej większości otwierają się w nowej karcie przeglądarki.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Materiały do pobrania zamieszczane są w ogólnodostępnym formacie pdf.