Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://zsb.iq.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2006-05-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-20.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-01-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu (55) 243 23 50 lub poprzez mail admin@zsb.iq.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury
Na stronie działają domyślne skróty klawiszowe przeglądarki internetowej.

Udogodnienia

  • Linki w zdecydowanej większości otwierają się w nowej karcie przeglądarki.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Materiały do pobrania zamieszczane są w ogólnodostępnym formacie pdf.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: 14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2, telefon: (55) 243-23-50
E-mail: sekretariat@zsb.iq.pl
Strona internetowa: https://zsb.iq.pl

Dostępność architektoniczna
Szkoła jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła dysponuje windą pozwalającą dostać się do budynku internatu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących