Ekspedycja spedytorów

Rozpoczynamy realizację projektu „EKSPEDYCJA SPEDYTORÓW ŚRODKAMI TRANSPORTU DO WIEDZY” który będzie trwał do maja 2018 r. – w ramach programu ERASMUS+PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ORAZ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, WSPÓŁSFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (projekt numer POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037249)

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w zakresie spedycji towarów (kompleksowe organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą).

UCZESTNICY PROJEKTU:
Uczestnikami szkolenia zawodowego będzie 20 uczniów klas II i III technikum spedycyjnego w ZSB, którzy w swoim cyklu kształcenia muszą odbyć czterotygodniową praktykę zawodową. W ramach projektu uczniowie wyjadą we wrześniu 2018 r. na miesięczną praktykę zorganizowaną w Portugalii.

FINANSOWANIE PROJEKTU:
Projekt będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Przyznane fundusze zapewnią transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz zwiedzanie ciekawych miejsc w Portugalii.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Zainteresowani uczniowie wypełnią formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Beneficjent określił kryteria zakwalifikowania ucznia do projektu (znajdują się w zakładce Regulaminie uczestnictwa )

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
– przygotowania się do odbycia praktyki zagranicznej poprzez udział w szkoleniu pedagogicznym, kulturowym i językowym oraz samokształcenie,
– podpisania umowy o staż,
– rzetelnego realizowania programu praktyk,
– prowadzenia wymaganej w projekcie dokumentacji,
– prowadzenia dzienniczka praktyk z dokładnym opisem codziennych zadań i czynności wykonywanych w pracy oraz dostarczenia go do kierownika kształcenia praktycznego ZSB jako podstawy do wystawienia oceny szkolnej z praktyki zawodowej.
– uczestniczenia w ewaluacji projektu poprzez udział w rozmowach podsumowujących, wypełnianie odpowiednich ankiet, udział w upowszechnianiu rezultatów projektu.
Przystąpienie przez ucznia do procesu rekrutacji jest równoczesne z przyjęciem powyższych warunków.

OCENA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ:
Kierownik kształcenia praktycznego w ZSB ustali ocenę z praktyki na podstawie:
– cotygodniowych raportów uwzględniających zadania i czynności wykonane codziennie w pracy, które praktykanci będą wpisywać do dzienniczków praktyki,
– informacji na temat realizacji praktyk od opiekuna praktyk z Portugalii oraz uczestniczącego w projekcie nauczyciela przedmiotów zawodowych;
– zaświadczenia o odbyciu praktyki;
– pisemnej oceny nabytych kompetencji od pracodawcy;
– dokumentów: Europass Mobilność i ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym), które potwierdzą okres kształcenia uczniów w Portugalii, zdobyte przez nich umiejętności oraz kompetencje zawodowe, językowe, organizacyjne i społeczne.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:
Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające udział w praktykach zagranicznych: Europass oraz ECVET. Celem obu dokumentów jest zapewnienie łatwiejszego uznawania i rozpoznawania umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach europejskich niezależnie od ukończonej ścieżki kształcenia, a także zapewnienie skuteczniejszej integracji i konkurencyjności na rynku pracy.