Kierunki kształcenia

LO O PROFILU WOJSKOWYM

Zobacz wideo

Oferujemy:

 • realizację programu zgodnie z ramowym planem nauczania dla liceum ogólnokształcącego z rozszerzeniem przedmiotów: angielski, geografia, historia
 • zajęcia specjalizacyjne w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa
 • zajęcia specjalizacyjne prowadzone przy współpracy z kadrą 9 BBKPanc im. Króla Stefana Batorego
 • zajęcia z psychologii
 • przygotowanie do egzaminu resortowego ze znajomości języka angielskiego wg Porozumienia o Standaryzacji NATO STANAG 6001 na poziomie 1 (SPJ 1111)
 • dodatkowe zajęcia rozwijające sprawność fizyczną: elementy sztuk walki i samoobrony, pływanie, kurs pierwszej pomocy
 • obozy treningowo-szkoleniowe, wycieczki tematyczne
 • możliwość nauki języka rosyjskiego

Perspektywy dalszej nauki/pracy

 • kontynuowanie kształcenia na wyższych uczelniach cywilnych (kierunki związane z obronnością lub pokrewne, AWF)
 • kontynuowanie kształcenia na wyższych uczelniach wojskowych
 • przygotowanie do podjęcia służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz pozostałych służbach mundurowych

Ukończenie liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym, a tym samym opanowanie podstaw specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu przysposobienia militarnego, wpływa na lepszą pozycję absolwenta na rynku pracy, dając mu lepsze możliwości przystąpienia do zawodowej służby wojskowej. Absolwentami klas mundurowych zainteresowane będą również: policja, straż pożarna, służby celne, służba więzienna.

TECHNIK INFORMATYK

Zobacz wideo

To zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika informatyka jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, m.in.:

 • punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych,
 • działy obsługi informatycznej każdej firmy • obsługa i administrowanie sieci komputerowych
 • działy obsługi graficznej wydawnictw • działy obsługi marketingowej firm,
 • projektowanie i administrowanie stron • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych,
 • sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania

Jako technik informatyk zdobędziesz umiejętności:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Perspektywy pracy:

Informatyk może pracować w serwisach komputerowych, firmach zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem sieci komputerowych, firmach przetwarzających i gromadzących dane, przedsiębiorstwach tworzących i zarządzających serwisami internetowymi, wszystkich przedsiębiorstwach wykorzystujących sprzęt komputerowy.

TECHNIK SPEDYTOR

Zobacz wideo

Jesteśmy jedyną szkoła w województwie warmińsko- mazurskim, która kształci specjalistów spedycji międzynarodowej i krajowej.
Zapewniamy możliwość nauki języka rosyjskiego, który zwiększa Twoje szanse na rynku pracy.

Zadania spedytora

W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej. W sytuacjach zakłóceń w realizacji dostawy towaru zadaniem spedytora jest natychmiastowe likwidowanie wynikłych przeszkód i zakłóceń.

Perspektywy pracy

Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych, transportowych, agencjach celnych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych Spedytor znajdzie pracę w firmach transportowych branży samochodowej oraz w zakładach produkcyjnych, hurtowniach obsługujących super i hipermarkety.
Sprawdź oferty pracy w tym zawodzie – przekonasz się, że SPEDYTOR do bardzo dobra inwestycja na przyszłość.

TECHNIK BUDOWNICTWA

Zobacz wideo

Dla kogo?

Jeśli chciałbyś w przyszłości współpracować z ludźmi i nimi kierować. Jeżeli chcesz projektować, konstruować, budować oraz ciekawią Cię zagadnienia związane z budownictwem.

Czego dowiesz się w trakcie nauki?

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, dzięki którym będziesz mógł sprostać wymaganiom rynku pracy. Poznasz tajniki projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego, nowe i tradycyjne technologie wznoszenia obiektów oraz nowoczesne materiały budowlane. Zdobędziesz umiejętność projektowania przy wykorzystaniu najnowszych technik komputerowych i najnowszego oprogramowania. Zdobędziesz umiejętność posługiwania się językiem angielskim zawodowym.

A co po szkole?

Nabyta wiedza i umiejętności zawodowe, pozwolą Ci kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów wyższych (ze szczególnym uwzględnieniem uczelni technicznych na wydziałach: budownictwa i architektury oraz pokrewnych). Zdobyty atrakcyjny zawód cieszący się ogromnym powodzeniem na rynku pracy w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i na świecie, umożliwia pracę w każdej firmie budowlanej na średnim szczeblu technicznym.