Mobilny spedytor

Zespół Szkół Budowlanych rozpoczął 01.09.2014 r. realizację projektu „Mobilny spedytor – praktyka zawodowa na dobry start” z programu ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna” skierowanego do 20 uczniów II i III klasy technikum spedycji.
Celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w zakresie spedycji towarów w przedsiębiorstwach logistycznych w Niemczech. Uczniowie w ramach przygotowania do zawodu zapoznają się z praktycznymi metodami planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków. Będą opracowywali dokumentację związaną z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych oraz dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
Młodzież podniesie także swoje kompetencje językowe z angielskiego i niemieckiego. Z języka angielskiego- słownictwo zawodowe specjalistyczne, z języka niemieckiego- zawodowe oraz umiejętność konwersacji. Poznanie kultury, języka i obyczajów innego kraju podniesie poziom osobistego rozwoju każdego uczestnika i poszerzy jego horyzonty myślowe i swobodę poruszania się w różnych środowiskach. Ułatwi im radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych i stawianie czoła wyzwaniom. Zwiedzanie okolic Saksonii, w tym Drezna, Lipska, jak również Berlina zaszczepi w nich chęć dalszego poznawania świata i otwartość na różne kultury.
Uczniowie wyrażający chęć udziału w projekcie są zobowiązani do:
    a) zapoznania się z procedurą rekrutacji,
    b) zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie,
   c) złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 26 września 2015 r. w sekretariacie szkoły.
Komisja Rekrutacyjna w terminie do 12 grudnia 2014 r. sporządzi wstępną listę uczestników projektu spośród uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów oraz pozytywną opinię wychowawcy klasy. Ostateczna lista powstanie w terminie do 16 stycznia 2015 r. wraz z listą rezerwową. Informacja o wynikach rekrutacji zostaną przekazane uczniom, a także zamieszczona na stronie internetowej szkoły.