Braniewo, 11-08-2020

Powiat Braniewski podpisał umowę z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie. Całkowity koszt realizacji zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej oraz zakupie pakietu wyposażenia dla klas mundurowych wyniósł 67 800 zł, z czego Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dotacje w kwocie 54 240 zł, natomiast wkład własny Powiatu Braniewskiego wyniósł 13 560 zł.

Celem Programu MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia odbywały się w oparciu o program autorski. Nauka w ramach Programu odbywać się będzie przez dwa lata (dwa półrocza klasy II i pierwsze półrocze klasy III). Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa. Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego, w formie zajęć prowadzonych przez instruktorów wojskowych.
Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji Programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Twój adres IP:
54.160.19.155