Braniewo, 17-01-2021

Podsumowanie działań realizacji projektu w roku szkolnym 2013/2014

W dniu 6 czerwca 2013r., dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Braniewie i Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.2. Projekt pn. „Jeszcze uczeń, a już fachowiec – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w powiecie braniewskim” jest już drugim tego typu projektem realizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie. Wartość projektu to 880 717,32 zł, z czego dofinansowanie z UE stanowi 768425,86 zł.
Uzyskane dofinansowanie przeznaczone zostało do tej pory na wyposażenie nowoczesnej pracowni językowej oraz warsztatu budowlanego, w którym uczniowie nabywają umiejętności praktyczne.
81 uczestników projektu zostało objętych opieką doradcy zawodowego, który pomógł im w doborze ścieżki dalszego kształcenia i kariery zawodowej. Dla każdego ucznia stworzony został Indywidualny Plan Działania.
Uczniowie wzięli udział w 2 kursach zawodowych - AutoCad ICT oraz PHOTOSHOP.
W dniach 27-31.01.2014r. odbył się kurs AutoCad ICT. Wzięło w nim udział 20 uczniów klas Technikum Budowlanego. Kurs obejmował 40 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych. Pierwszego dnia każdy z uczestników otrzymał od prowadzącego zestaw dokumentów, który zawierał treść szkolenia. Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę nabyta podczas 5 dni szkolenia oraz rozdaniem zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu.
Kurs PHOTOSHOP miał miejsce w dniach 27-31.01.i 03.07.02.2014r i skierowany został dla grupy 28 uczniów klas Technikum Informatycznego. Zakres tematyczny był bardzo bogaty począwszy od postaw wprowadzających do Photoshopa poprzez tworzenie własnego rysunku i projekt sylwetki miasta. Każdy dzień kursu cieszył się dużym zaangażowaniem kursantów. Ostatni dzień był dniem powtórzenia wiadomości i sprawdzenia zdobytej wiedzy podczas egzaminu. Wszyscy zaliczyli go z oceną pozytywną. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie i certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu Uczniowie klas Technikum Budowlanego dwukrotnie wyjechali na targi budowlane w marcu odbył się wyjazd na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2014 do Poznania a pod koniec kwietnia uczniowie pojechali do Warszawy na Ogólnopolskie Targi Budowlane MUREXPO oraz Modne Wnętrze. Podczas nich mieli możliwość zapoznania się z trendami w branży budowlanej.
W ramach Projektu odbywały się dodatkowe zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych i zawodowego języka obcego tj. architektura, podstawy budownictwa, programowanie, bazy danych, multimedia, urządzenia techniczne i montażowe, język angielski i niemiecki zawodowy, z wykorzystaniem zakupionych w ramach Projektu nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Najbardziej atrakcyjną formą podniesienia poziomu kształcenia okazały się płatne staże zawodowe dla uczniów technikum, dzięki którym uczniowie nabędą praktyczne umiejętności pracując i szkoląc się pod okiem prawdziwych specjalistów w przedsiębiorstwach działających na regionalnym rynku w branży budowlanej i informatycznej. Do udziału w stażach zawodowych przystąpiło 120 uczniów. Staże nie zastępują praktyk szkolnych i odbywają się w dni wolne od szkoły tj. w ferie i wakacje. Stażyści podjęli się przepracowania 150 godzin u lokalnych przedsiębiorców jak i przedsiębiorców spoza powiatu braniewskiego. Nad poprawną realizacją staży czuwają opiekunowie z ramienia pracodawcy. Po przepracowanych godzinach uczeń otrzyma wynagrodzenie stażowe.
25 kwietnia 2014r. uczniom klas IV TB i TI podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego zostały wręczone zaświadczenia informujące o uczestnictwie w projekcie.

"FOTORELACJA Z WYJAZDY NA TARGI ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILE-IT - KRAKÓW 11-13.02.215"

TYTUŁ - WYPOSAŻENIE PRACOWNI SPEDYCYJNEJ

TYTUŁ - DOPOSAŻENIA WARSZTATU BUDOWLANEGO W ODZIEŻ BUDOWLANĄ OCHRONNĄ BHP