Braniewo, 30-11-2020

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„Budowa bazy informatyczno-dydaktycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Zawiadomienie o wyborze oferty

Specyfikacja
Umowa
Wytyczne


DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Dostawa wraz z rozładunkiem, zamontowaniem i uruchomieniem na koszt Wykonawcy sprzętu multimedialnego, komputerowego oraz mebli na potrzeby

Zespołu Szkół Budowlanych”

Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie
SWIZ
Załącznik nr 1 do SWIZ
Formularz ofertowy


PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Dostawa wraz z rozładunkiem, zamontowaniem i uruchomieniem na koszt Wykonawcy sprzętu multimedialnego, komputerowego oraz mebli na potrzeby

Zespołu Szkół Budowlanych”

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego
Ogłoszenie
SWIZ
Załącznik nr 1 do SWIZ (Zmieniono: Aktualizacja atestów i certyfikatów jednostek centralnych - 10 marca 2011, 17:30)
Formularz ofertowy


Zapytanie Ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego
Projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe


Zapytanie Ofertowe
Inspektor Nadzoru Branża Elektryczna

1. Ogłoszenie - inspektor elektryk
2. Projekt elektryczny zał. 3

Ogłoszenie o wyborze oferenta


Zapytania Ofertowe
Inspektor Nadzoru Branża Budowlana

1. Ogłoszenie - inspektor budowlany
2. Projekt budowlany zał. 3

Ogłoszenie o wyborze oferenta


O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na roboty budowlane

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień
3. Oferta – załącznik nr 1
4. Oświadczenie dot. spełnienia warunków – załącznik nr 2
5. Oświadczenie dot. wykluczenia – załącznik nr 3
6. Oświadczenie dot. likwidacji, upadłości – załącznik nr 4
7. Wykaz osób – załącznik nr 5
8. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 6
9. Projekt umowy – załącznik nr 7
10.Kosztorys ślepy część budowlana– złącznik nr 8
11.Kosztorys ślepy część elektryczna– złącznik nr 9
12.Projekt budowlany– złącznik nr 10
13.Projekt elektryczny– złącznik nr 11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Ogłoszenie wykonawcy na wykonanie dwóch tablic informacyjnych w zakresie promocji projektu
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej