Braniewo, 21-01-2019

Rekrutacja 2018/2019

Typ szkoły Forma i cykl
kształcenia
Język
obcy
Ilość
miejsc
Wolne
miejsca
Uwagi

Liceum Ogólnokształcące

- medyczno-ratownicza (biologia, chemia)/ politechniczno-biznesowa (geografia, matematyka)/ społeczno-administracyjna (geografia, wos)
- wojskowa (geografia, historia)
- pożarnicza (chemia, matematyka)
dzienna,
3-letnia
angielski
niemiecki
rosyjski
3x35


 
na podbudowie
gimnazjum

Technikum
- Technik budownictwa
- Technik informatyk
- Technik spedytor
- Technik budowy dróg

dzienna,
4-letnia
angielski
niemiecki
rosyjski
4x30   na podbudowie
gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

zaoczna angielski 30   na podbudowie
gimnazjum

Szkoła Policealna
- Technik informatyk
- Technik administracji
- Technik bhp
- Technik rachunkowości

zaoczna angielski

4x30

  na podbudowie
szkoły średniej

 

Przyjmowanie podań kandydatów do szkoły

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składają:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły oraz 3 zdjęcia w terminie od 7 maja do 12 czerwca 2018 r. (do klasy wojskowej i pożarniczej w terminie od 7 maja do 18 maja 2018 r.)
 2. dokumenty (kopie świadectwa i ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego-w tym egzaminu z języka obcego) w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.
 3. kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych - do uzupełnienia do końca wakacji po przyjęciu do szkoły)
 4. podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi)

Pobierz podanie do LO
Test sprawnościowy do klasy wojskowej
Test sprawnościowy do klasy pożarniczej
Pobierz podanie do Technikum
Do podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej absolwenci gimnazjów dołączają:

 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
 2. kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej - do uzupełnienia do końca wakacji po przyjęciu do szkoły.
 3. podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi).
Szkoły dla dorosłych

Rozmowa kwalifikacyjna -  30.08.2018r. o godz. 15.00,
Pobierz podanie do LO dla dorosłych
Pobierz podanie do Szkoły Policealnej

Terminy ogłoszenia list kandydatów

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły - do 2 lipca 2018r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole - najpóżniej do 10 lipca 2018r., przedkładając oryginały świadectw.

Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych - 11 lipca 2018r.

Rekrutacja uczniów odbywać się będzie na podstawie:

 • sumy punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100pkt.),
  1. wynik przedstawiony w procentach z zakresu języka polskiego mnoży się przez 0,2 - co daje maksymalnie 20pkt.,
  2. wynik przedstawiony w procentach z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie mnoży się przez 0,2 - co daje maksymalnie 20pkt.,
  3. wynik przedstawiony w procentach z zakresu matematyki mnoży się przez 0,2 - co daje maksymalnie 20pkt.,
  4. wynik przedstawiony w procentach z zakresu przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2 - co daje maksymalnie 20pkt.,
  5. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08 - co daje maksymalnie 8pkt.,
  6. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12 - co daje maksymalnie 12pkt.,
 • sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 80pkt.) z następujących zajęć edukacyjnych:
  1. język polski, matematyka, jeden z przedmiotów wskazanych przez ucznia (biologia, chemia, historia, geografia), język angielski lub niemiecki w LO,
  2. język polski, matematyka, informatyka, język angielski lub niemiecki w technikum informatycznym,
  3. język polski, matematyka, informatyka lub technika, język angielski lub niemiecki w Technikum Budowlanym, Technikum Spedycji i Technikum Drogownictwa,
 • uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – ,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3pkt.,
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum -maksymalna do uzyskania - 18pkt. (miejsca uznane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu: międzynarodowym i krajowym: miejsca 1-10, wojewódzkim: miejsca 1-5, powiatowym: 1-3),
 • zaliczenia egzaminu sprawnościowego przez kandydatów do klas o nachyleniu wojskowym i pożarniczym (24 maja - klasa wojskowa, 25 maja - klasa pożarnicza)

Liczba punktów dla każdego punktowanego przedmiotu

celujący 20 punktów
bardzo dobry 16 punktów
dobry 12 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punktów

Internat

Zasady przyjęcia do internatu
Podanie do internatu