Braniewo, 22-01-2020

Rekrutacja 2019/2020

Typ szkoły Forma i cykl
kształcenia
Język
obcy
Ilość
miejsc
Wolne
miejsca
Uwagi

Liceum Ogólnokształcące

- medyczno-ratownicza (biologia, chemia)/politechniczno-biznesowa (geografia, matematyka)/społeczno-administracyjna (geografia, wos)
- wojskowa (geografia, historia)
dzienna,
3-letnia 
angielski
niemiecki
rosyjski
2x30


 
na podbudowie
gimnazjum

Technikum
- Technik informatyk
- Technik spedytor

dzienna,
4-letnia
angielski
niemiecki
rosyjski
30   na podbudowie
gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

zaoczna,
3-letnia
angielski 30   na podbudowie
gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące

- medyczno-ratownicza (biologia, chemia)/politechniczno-biznesowa (geografia, matematyka)/społeczno-administracyjna (geografia, wos)
- wojskowa (geografia, historia)
dzienna,
4-letnia 
angielski
niemiecki
rosyjski
2x30


 
na podbudowie
szkoły podstawowej

Technikum
- Technik budownictwa
- Technik informatyk
- Technik spedytor

dzienna,
5-letnia
angielski
niemiecki
rosyjski
2x30   na podbudowie
szkoły podstawowej

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

zaoczna,
4-letnia
angielski 30   na podbudowie
szkoły podstawowej

Szkoła Policealna
- Technik informatyk
- Technik administracji
- Technik bhp
- Technik rachunkowości

zaoczna angielski

4x30

  na podbudowie
szkoły średniej

 

Terminarz składania podań do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz 3 zdjęcia w terminie od 6 maja do 14 czerwca 2019r.
 2. Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.
 3. Testy sprawnościowe do klasy wojskowej 30 maja 2019 o godzinie 15.15 (zbiórka w szkole).

Pobierz wniosek do LO (3-letnie, na podbudowie gimnazjum)
Pobierz wniosek do Technikum (4-letnie, na podbudowie gimnazjum)
Pobierz wniosek do LO (4-letnie, na podbudowie szkoły podstawowej)
Pobierz wniosek do Technikum (5-letnie, na podbudowie szkoły podstawowej)
Test sprawnościowy do klasy wojskowej

Szkoły dla dorosłych

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz 3 zdjęcia w terminie od 6 maja 2019r.
Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej od 21 czerwca 2019r. 
Rozmowa kwalifikacyjna -  28.08.2019r. o godz. 15.00,
Pobierz wniosek do LO dla dorosłych (3-letnie, na podbudowie gimnazjum)
Pobierz wniosek do LO dla dorosłych (4-letnie, na podbudowie szkoły podstawowej)
Pobierz wniosek do Szkoły Policealnej

Terminy ogłoszenia list kandydatów

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły do 1 lipca 2019r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 2 lipca 2019r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 10 lipca 2019r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 11 lipca 2019r.

Rekrutacja uczniów odbywać się będzie na podstawie:

 • Punktów za egzamin gimnazjalny 100 pkt. (po ukończeniu gimnazjum)
  1. wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt.
  2. wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt.
  3. wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt.
  4. wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt.
  5. wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt.
  6. wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się
 • Punktów za egzamin ósmoklasisty 100 pkt (po ukończeniu szkoły podstawowej)
  1. wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 pkt.
  2. wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.
  3. wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt.
 • Punktów uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • Punktów uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • Punktów uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 586
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • Punktów uzyskanych za wysokie miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • Punktów uzyskanych za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów.
 • Punktów uzyskanych za aktywność społeczną - przyznaje się 3 punkty.
 • Punktów uzyskanych z przeliczenia punktowanego przedmiotu.

 Liczba punktów dla każdego punktowanego przedmiotu

celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punktów

Internat

Zasady przyjęcia do internatu
Podanie do internatu