Braniewo, 30-11-2020

Rekrutacja 2020/2021

Typ szkoły Forma i cykl
kształcenia
Język
obcy
Ilość
miejsc
Wolne
miejsca
Uwagi

Liceum Ogólnokształcące
- wojskowa (geografia, historia)

dzienna,
4-letnia 
angielski
niemiecki
rosyjski
30


 
na podbudowie
szkoły podstawowej

Technikum
- Technik budownictwa
- Technik informatyk
- Technik spedytor

dzienna,
5-letnia
angielski
niemiecki
rosyjski
2x30   na podbudowie
szkoły podstawowej

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

zaoczna,
4-letnia
angielski 30   na podbudowie
szkoły podstawowej

Szkoła Policealna
- Technik informatyk
- Technik administracji
- Technik bhp
- Technik rachunkowości

zaoczna angielski

4x30

  na podbudowie
szkoły średniej

 

Terminarz składania podań do szkoły ponadpodstawowej

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły odbywać się będzie w formie elektronicznej w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. Złożenie wniosku do klasy wojskowej odbywać się będzie w terminie od 15 do 22 czerwca 2020r. Należy wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły, wypełnić go czytelnie oraz podpisać. Następnie skan dokumentu odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (może być przesłany w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Uzupełnienie dokumentów o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty od 31 lipca do 04 sierpnia 2020r.
 4. Testy sprawnościowe do klasy wojskowej 24 czerwca 2020r. o godzinie 15.15 (zbiórka w szkole).

Pobierz wniosek do LO (4-letnie, na podbudowie szkoły podstawowej)
Pobierz wniosek do Technikum (5-letnie, na podbudowie szkoły podstawowej)
Test sprawnościowy - informacja
Test sprawnościowy do klasy wojskowej

Szkoły dla dorosłych

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz 3 zdjęcia w terminie od 25 maja 2020r.
Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej od 26 czerwca 2020r. 
,

Pobierz wniosek do LO dla dorosłych (4-letnie, na podbudowie szkoły podstawowej)
Pobierz wniosek do Szkoły Policealnej

Terminy ogłoszenia list kandydatów

 1. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej do 26 czerwca 2020r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły do 4 sierpnia 2020r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 12 sierpnia 2020r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu od 13 do 18 sierpnia 2020r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 19 sirpnia 2020r.
 6. Termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły dla dorosłych zostanie podany po ogłoszeniu terminu przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Rekrutacja uczniów odbywać się będzie na podstawie:

 • Punktów za egzamin ósmoklasisty 100 pkt (po ukończeniu szkoły podstawowej)
  1. wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 pkt.
  2. wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.
  3. wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt.
 • Punktów uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • Punktów uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • Punktów uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 586
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • Punktów uzyskanych za wysokie miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • Punktów uzyskanych za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów.
 • Punktów uzyskanych za aktywność społeczną - przyznaje się 3 punkty.
 • Punktów uzyskanych z przeliczenia punktowanego przedmiotu.

 Liczba punktów dla każdego punktowanego przedmiotu

celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punktów

Internat

Zasady przyjęcia do internatu
Podanie do internatu