RODO

Klauzula RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych z siedzibą w Braniewie, przy ul. Wiejskiej 2.
 2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: tel.: 55 243 23 50 e-mail: ido@zsb.iq.pl adres: Zespół Szkół Budowlanych ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo.
 3. Celem przetwarzania przez placówkę danych osobowych jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.
 4. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g), w zakresie zawartym w Ustawie Prawo Oświatowe.
 5. Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
 6. Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach.
 8. Mają Państwo prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania nieprawidłowych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
 9. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.
 10. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami, np. nieprzyznanie świadczenia itd.
 12. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.