Rekrutacja 2024

Procedura odwoławcza

  • W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  • W terminie do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, które zawiera: przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która upoważnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał.
  • W terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia można wnieść odwołanie do Dyrektora od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
  • W terminie do 3 dni od otrzymania odwołania Dyrektor rozpatruje odwołanie.
  • Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.