Rekrutacja 2024

Typ szkoły Forma, cykl
kształcenia
Język
obcy
Ilość
miejsc
Wolne
miejsca
Uwagi
Liceum Ogólnokształcące
– Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)
dzienna,
4-letnia
angielski
hiszpański/rosyjski
30  
na podbudowie
szkoły podstawowej
Technikum
– Technik informatyk
– Technik spedytor
dzienna,
5-letnia
angielski
hiszpański/rosyjski
15
15
  na podbudowie
szkoły podstawowej
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczna,
4-letnia
angielski 30   na podbudowie
szkoły podstawowej
Szkoła Policealna
– Technik informatyk
– Technik administracji
– Technik bhp
– Technik rachunkowości
zaoczna angielski 4×30   na podbudowie
szkoły średniej

Wymagane dokumenty i terminarz składania podań do szkoły ponadpodstawowej

 1. Wypełniony wniosek kandydat potwierdza swoim podpisem oraz podpisami bezwzględnie obojga rodziców/opiekunów prawnych i dostarcza do sekretariatu szkoły w terminie od 20 maja do 19 czerwca 2024r. do godziny 15.00.
 2. Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego składają wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do udziału w próbie sprawności fizycznej i podjęcia nauki w OPW w terminie od 20 do 29 maja 2024r. do godz. 15:00, a następnie przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie I w dniu 4 czerwca 2024r. o godz. 15:10 na terenie 9BBKPanc, ul. Sikorskiego 41, Braniewo. (Dla kandydatów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogą przystąpić do próby sprawności fizycznej w terminie głównym, wyznacza się II termin w dn. 11 czerwca 2024r. o godz. 15:10 na terenie 9BBKPanc, ul. Sikorskiego 41, Braniewo.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył).
 4. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające sukcesy w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych, za które kandydat może otrzymać punkty rekrutacyjne.
 5. Podpisane zaświadczenia uprawniające do pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły.

Pobierz wniosek do LO/Technikum
Test sprawnościowy do klasy wojskowej

Kryteria rekrutacji

  1. Przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:
   • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (angielski, rosyjski, niemiecki) i jednego wybranego przedmiotu:
    1. w przypadku kandydata do Liceum Ogólnokształcącego – historia
    2. w przypadku kandydata do Technikum – informatyka
   • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   • szczególne osiągnięcia ucznia,
   • ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
   • aktywność społeczną.
  2. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się następujące ilości punktów:
   • celujący – 18 punktów
   • bardzo dobry – 17 punktów
   • dobry – 14 punktów
   • dostateczny – 8 punktów
   • dopuszczający – 2 punkty.

Obliczane są punkty za oceny z 4 przedmiotów:

   • język polski,
   • matematyka,
   • język obcy (angielski, rosyjski, niemiecki) – wybiera się ocenę najwyższą,
   • w przypadku kandydata do Liceum Ogólnokształcącego – historia, zaś w przypadku kandydata do Technikum – informatyka
  1. Za oceny na świadectwie kandydat może otrzymać maksymalnie 72 punkty.
  2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
  3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
   • język polski – wynik procentowy egzaminu x 0,35 (maksymalnie 35 pkt)
   • matematyka – wynik procentowy egzaminu x 0,35 (maksymalnie 35 pkt)
   • język obcy nowożytny – wynik procentowy egzaminu x 0,30 (maksymalnie 30 pkt)

Za wynik egzaminu ósmoklasisty kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

  1.  
  2. Punkty za osiągnięcia.
Lp Kryterium Możliwa do uzyskania liczba punktów
1 w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień za uzyskanie: – tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
2 w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim za uzyskanie: – tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
– tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt.
– tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt.
3 w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty za uzyskanie: – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.,
4 w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty za uzyskanie: – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt.
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
– tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt.
5 w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu: – międzynarodowym – 4 pkt.
– krajowym – 3 pkt.
– wojewódzkim – 2 pkt.
– powiatowym – 1 pkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów i na takim samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, a maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Kandydat otrzymuje punkty za osiągnięcia, pod warunkiem, że będą one wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i/lub kandydat dostarczy kopie zaświadczeń/dyplomów potwierdzających uzyskany osiągnięcia
 3. Za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 4. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z przyczyn losowych, zdrowotnych lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
  • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   celującym – przyznaje się po 35 punktów,
   bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
   dobrym – przyznaje się po 25 punktów
   dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
   dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   celującym – przyznaje się po 30 punktów,
   bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
   dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
   dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.
 5. Maksymalna ilość punktów, jaką kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200.

Zasady rekrutacji

 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie na rok szkolny 2024/2025 oraz wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Przyjmowanie kandydatów do szkoły jest prowadzone na podstawie złożonych wniosków o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie oraz obowiązkowej dokumentacji, tj. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a w przypadku kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, także na podstawie wyników egzaminu sprawnościowego, oraz obligatoryjnie – zaświadczeń lub dyplomów potwierdzających osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych, za które kandydat może otrzymać punkty rekrutacyjne
  • w trakcie rekrutacji kandydat, składając wniosek, określa swoje preferencje przyjęcia do danego oddziału
  • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
  • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 3. Kandydaci, który uzyskali kwalifikującą do przyjęcia liczbę punktów zostaną umieszczeni na liście przyjętych po złożeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  • łączna ilość uzyskanych punktów rekrutacyjnych (za świadectwo, za egzamin ósmoklasisty, za osiągnięcia),
  • w przypadku jednakowej ilości punktów w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są również pod uwagę następujące kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata;
   2. niepełnosprawność kandydata;
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Harmonogram postępowania komisji rekrutacyjnej do szkół dziennych

Działania kandydata i komisji rekrutacyjnej odbywają się w terminach i według harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży ustalonego i ogłoszonego przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Lp Działania komisji rekrutacyjnej Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do technikum 20 maja-19 czerwca 2024r., do godz. 15:00 17-29 lipca 2024r., do godz. 15:00
2 Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do OPW 20–29 maja 2024r., do godz. 15:00 17-24 lipca 2024r., do godz. 15:00
3 Podanie do publicznej widomości listy kandydatów do OPW, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej po I próbie 4 czerwca – 5 czerwca
po II próbie 11 czerwca – 12 czerwca
29 lipca 2024r., do godz. 12:00
4 Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty o przyjęcie do technikum do 8 lipca 2024r. do godz. 12:00 (kandydat składa razem z wnioskiem)
5 Weryfikacja wniosków i załączonych dokumentów do 9 lipca 2024r. do 5 sierpnia 2024r.
6 Podanie do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 10 lipca 2024r. 6 sierpnia 2024r.
7 Wydanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie kandydatom do technikum do 11 lipca 2024r. do 6 sierpnia 2024r.
8 Przyjmowanie od rodziców kandydata potwierdzeń woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów (i zaświadczeń lekarskich od kandydatów do technikum) 21 czerwca – 15 lipca 2024r., do godz. 15:00 do 9 sierpnia 2024r., do godz. 15:00
9 Podanie do publicznej widomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16 lipca 2024r., do godz. 10:00 12 sierpnia 2024r., do godz. 10:00
10 Poinformowanie W-M Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w LO i T 16 lipca 2024r., do godz. 14:30 12 sierpnia 2024r., do godz. 14:30

Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku, gdy w wyniku rekrutacji w podstawowym terminie pozostaną wolne miejsca będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca w terminie od 17 do 29 lipca 2024r. do godz. 15:00. (Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego składają wniosek w terminie od 17 do 24 lipca 2024r. do godz. 15:00, a następnie przystępują do próby sprawności fizycznej w dniu 29 lipca 2024r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej ZSB w Braniewie.

Kandydaci wypełniają i składają w Sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły na formularzu dostępnym w szkole i na stronie internetowej Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie pod adresem www.zsb.iq.pl w zakładce Rekrutacja 2024 stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Tryb odwoławczy

 1. W terminie do 19 lipca 2024r. (w rekrutacji uzupełniającej do 16 sierpnia 2024r.) rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust.1.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

Ustalenia końcowe

 1. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej zasadami rekrutacji o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje komisja rekrutacyjna w oparciu o przepisy ogólne dotyczące rekrutacji.
 2. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy lub obcokrajowca decyduje dyrektor szkoły.
 3. Regulamin rekrutacji podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie i w holu głównym szkoły na tablicy ogłoszeń.

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023r. poz. 900)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022r. poz. 2431).
 3. Zarządzenie Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dn. 30 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/25 na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Szkoły dla dorosłych

Pobierz wniosek do Szkoły Policealnej

Internat

Warunki przyjęcia do internatu
Podanie do internatu